C C C C A+ A A- X

Message

В деловодството на Окръжен съд - Велико Търново се завеждат и администрират получени документи по електронна поща, подписани с цифров подпис. Съдът не носи отговорност за достоверността на представената информация в документи, непосписани с цифров подпис. Същите няма да бъдат разглеждани като документи, получени по надлежен ред.

Основните цели в работата на Окръжен съд - Велико Търново са постигане и утвърждаване на европейски стандарти, както на правораздаване, така и на работна среда и организация.

E- services

This website uses cookies. By accepting policy of cookies you can use the optimal website behavior.

Accept Refuse Learn more