C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

ТЕОДОРИНА ДИМИТРОВА

Административен ръководител - Председател

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

+359 (62) 615 889; Факс: +359 (62) 615 887

vtos.bg@gmail.com

ИВЕЛИНА СОЛАКОВА

Зам. адм. ръководител – Зам. председател

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

+359 (62) 615 889; Факс: +359 (62) 615 887

vtos.bg@gmail.com

Наказателно отделение - съдии

Пламен Борисов

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Евгений Пачиков

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Христо Томов

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Ангелина Богданова

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Гражданско отделение - съдии

Теодорина Димитрова

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

+359 (62) 615 889; Факс: +359 (62) 615 887

vtos.bg@gmail.com

Ивелина Солакова

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Георги Драгостинов

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Станислав Стефански

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Димитринка Гайнова

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Мая Пеева

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Искра Пенчева

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Ангелина Богданова

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Димо Колев

Съдия

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

vtos.bg@gmail.com

Регистратура

Работно време

  • 09:00 ч. - 17:00 ч.

РЕГИСТРАТУРА

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16, ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО

+359 (62) 615 850

vtos.bg@gmail.com

Обслужване на граждани

Работно време

  • 5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16, ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО
  • +359 (62) 615-852
  • vtos.bg@gmail.com

Обслужване на граждани

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16, ПАРТЕР

+359 (62) 615 852

vtos.bg@gmail.com

Наказателно деловодство

Работно време

  • 09:00 ч. - 17:00 ч.
Образува наказателни дела и ги докладва на съответния съдия; извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела; вписва – на компютър и ръчно необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри; подрежда книжата по образуваните наказателни дела в папки съгласно правилника за организация на съдебната администрация, функциите на службите в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и статута на съдебните служители.

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16, ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО

+359 (62) 615 886; Факс: +359 (62) 615 886

vtos.bg@gmail.com

Гражданско деловодство

Работно време

  • 09:00 ч. - 17:00 ч.
Образува в дела разпределените по докладчици входящи документи. Докладва делото на определения съдия-докладчик за разпореждане в деня на вписването. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва на компютър и ръчно необходимите данни /номера, дати, страни, характер на делото, внесени такси и др./ в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри.

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16, ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО

+359 (62) 615-876; +359 (62) 615 836

vtos.bg@gmail.com

Фирмено отделение - деловодство

Работно време

  • 09:00 ч. - 17:00 ч.
Приема, датира, /там където няма регистратура/ и подготвя за доклад молби, заявления, преписки за регистрация на търговци и ЮЛ и подлежащите на вписване обстоятелства, свързани с тях. Образува фирмени дела и ги докладва ежедневно на съответния съдия. Вписва ръчно или на компютър, информация относно регистрацията на търговци и ЮЛ и променени обстоятелства в автоматизираната деловодна програма и в съответните търговски регистри, регистри за ЮЛ, указатели, наръчници, книги.

ФИРМЕНО ДЕЛОВОДСТВО

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16, ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО

+359 (62) 615 836

vtos.bg@gmail.com

Административен секретар

Води списък на личния състав на съда; За всеки служител в съда образува служебно дело, в което подрежда книжата във връзка с назначаването, промените в трудовото правоотношение, командировките, отпуските, дисциплинарните наказания и др.; Отговаря за преовеждането на стажа на стажант-юристите; Местонахождение: III етаж, ст. 66А Тел. 062/615-869

Административен секретар

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

+359 (62) 615 869

vtos.bg@gmail.com

Съдебен администратор

Организира, ръководи и контролира работата в канцеларията и помощните звена на съда; Отговаря за управлението на административната дейност на съда; Организира разпределението на дейсностите между отделните звена на администрацията на съда; Организира работата на съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия; Други дейности, свързани с административното управление на съда. Местонахождение: III етаж, ст. 63 Тел. 062/615-858

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

+359 (62) 615 858

vtos.bg@gmail.com

Съдебен архивар

Работно време

  • 09:00 ч. - 17:00 ч.
Приема от служба Деловодство свършените през миналата година дела и приключените деловодни книги и от административния секретар папките с документи по чл. 18 , ал. 7. Води архивна книга. Вписва необходимата информация /архивни номера и дати/ в автоматизираната деловодна програма. Премества и поддържа архивираните дела в архивното помещение, отговаря за съхраняването на предадените дела, книги и документи. Тел. 062/615-856

Стефка Филипова

съдебен архивар

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

+359 (62) 615-856

Пресцентър

Надежда Кръстева

Експерт „Връзки с обществеността”

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

+359 (62) 615 848

vtos.pr@abv.bg

Главен счетоводител

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи. Осъществява дейността по контировката на първичните счетоводни документи, определя реда за документооборота на счетоводните книжа – съставяне, оформяне, съхранение в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Местонахождение: III етаж, ст. 68 Тел. 062/ 615-843

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

+359 (62) 615 843

vtos.bg@gmail.com

Системни администратори

Системни администратори

5000, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16, ПАРТЕР

+359 (62) 615 815

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация