C C C C A+ A A- X

Вещи лица

СПИСЪК на вещите лица за 2020 г. (ДВ, бр. 20 от 10.03.2020)

СПИСЪК на вещите лица за 2019 г. (ДВ, бр. 8 от 25.01.2019)

СПИСЪК на вещите лица за 2018 г. (ДВ, бр. 5 от 21.12.2018)

НАРЕДБА № 2 ОТ 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба 2 от 29.06.2015 г. (за попълване на компютър)
Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба 2 от 29.06.2015 г. (за попълване след разпечатване)


Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2019 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Окръжен съд - Велико Търново или в Административен съд - Велико Търново следните документи:
1. Актуално свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава, за съдебен експерт.
2. Декларация по чл. 7, във вр. с чл. 11 от Наредба № 2/29.06.2015г. (изтегли образец).
3. Декларация за съгласие (само за лицата, които към момента не са подали такава) (изтегли образец)
Срок - до 30 септември 2019 г. включително.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ НА РЕГИСТРАТУРА НА ОКРЪЖЕН СЪД ОТ 01 септември ДО 01 октомври 2019 г.

==========

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪЦИТЕ С
ВЕЩИ ЛИЦА ЗА 2020 Г.

На основание чл. 402, ал.1 от Закона за съдебната власт в Административен съд – Велико Търново се открива процедура за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица за Съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд.
Съгласно чл.15, ал.1 от Наредба №2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ, бр.50 от 03.07.2015г., изм. бр.28 от 08.04.2016г., изм. и доп. бр.82 от 05.10.2018г.), предложенията за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица ще се приемат в регистратурата на Административен съд – Велико Търново и регистратурата на Окръжен съд – Велико Търново до 30 септември 2019г.
За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на едно от следните изисквания съгласно чл.7 от Наредба №2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ, бр.50 от 03.07.2015г., изм. бр.28 от 08.04.2016г., изм. и доп. бр.82 от 05.10.2018г.):
1. заема академична длъжност – „доцент” или „професор”, във висши училища, научни организации или Българската академия на науките;
2. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и има най-малко 5 години стаж по специалността;
3. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” и има най-малко 7 години стаж по специалността;
4. има средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;
5. е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
6. е лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебно заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина.
Лицата кандидати за вещо лице трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. не е осъждано за престъпление от общ характер;
2. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
3. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
4. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
5. е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
6. притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява , наличието на съответната квалификация или правоспособност.
Лицата, които кандидатстват за вещо лице, следва да подадат следните документи:
1. Заявление /по образец/ на хартиен и електронен носител;
2. Лична карта – копие;
3. Документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност за лицата, които заемат такава длъжност;
4. Заверено копие на диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” или диплома за завършено средно образование;
5. За кандидати, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
6. Документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им;
7. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за вещо лице;
8. Декларация – съгласие за вписването му в списъците на вещи лица; че не е поставен/а под запрещение, не е осъждан за престъпление от общ характер, не е лишен/а от право да упражнявам професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт – по образец;
9. Документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава;
10. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
11. Заверено копие на документ, че лицето е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
12. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
13. Заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност;
За лицата, кандидати за вещо лице, завършили висши учебни заведения в чужбина, може да се поиска да представят удостоверение за признаване на висше образование , при условие, че придобитата от него диплома се признава от Република България и е легализирана.
14. Актуална снимка (формат документи за самоличност) - за издаване „Карта на вещо лице”.
15. Справка за вещо лице (по образец).

Образци на документи за попълване:
Заявление | Списък на експертизите по клас и вид
Декларация по чл. 10, т, 4, 6 и 9 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
Декларация по чл. 7 във връзка с чл, 11 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
Декларация за съгласие
Справка за вещо лице

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация