C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Наредба № Н-1 ОТ 14 февруари 2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица за 2023 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2023 г.)

СПИСЪК на отписаните вещи лица (ДВ, бр. 7 от 24.01.2023 г.)

СПИСЪК на вещите лица за 2022 г. (ДВ, бр. 17 от 01.03.2022)

СПИСЪК на вещите лица за 2020 г. (ДВ, бр. 20 от 10.03.2020)

СПИСЪК на вещите лица за 2019 г. (ДВ, бр. 8 от 25.01.2019)

СПИСЪК на вещите лица за 2018 г. (ДВ, бр. 5 от 21.12.2018)

 

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2024 година:

I. ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА, трябва да представят в Окръжен съд - Велико Търново или в Административен съд - Велико Търново следните документи:
1. Декларация по чл. 7, ал. 2, т. 1, 2 и 3, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредбата (изтегли образец).
2. Декларация за съгласие (само за лицата, които към момента не са подали такава) (изтегли образец)
Срок - до 02 октомври 2023 г. включително.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ НА РЕГИСТРАТУРА НА ОКРЪЖЕН СЪД ОТ 01 септември ДО 02 октомври 2023 г.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪЦИТЕ С ВЕЩИ ЛИЦА ЗА 2024 Г.

На основание чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт в Окръжен съд - Велико Търново и Административен съд – Велико Търново се открива процедура за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица за Съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-1 ОТ 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г., предложенията за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица ще се приемат в регистратурата на Административен съд – Велико Търново и регистратурата на Окръжен съд – Велико Търново до 01 октомври 2023 г.
За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на едно от следните изисквания съгласно чл. 7 от Наредба № Н-1 ОТ 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г.:
1. заема академична длъжност – „доцент” или „професор”, във висши училища, научни организации или Българската академия на науките;
2. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и има най-малко 5 години стаж по специалността;
3. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” и има най-малко 7 години стаж по специалността;
4. има средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;
5. е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или Националния институт по криминалистика на МВР;
6. е лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебно заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина.
Лицата, кандидати за вещо лице трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. не е осъждано за престъпление от общ характер;
2. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
3. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
4. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
5. е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
6. притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява , наличието на съответната квалификация или правоспособност.
Кандидатите за включване в списъка на вещите лица подават пред органа по чл. 9, ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител, придружено от следните документи:
     1. документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност за лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1;
     2. заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или диплома за завършено средно образование;
     3. за кандидати, които са служители на МВР - документи за завършено специално
обучение в Академията на МВР или в Националния институт по криминалистика на МВР;
     4. документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на
трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии се посочва код по БУЛСТАТ;
     5. декларация, че лицето не е поставено под запрещение;
     6. декларация, удостоверяваща съответствието с изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3;
     7. декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица, и
документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава;
     8. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
     9. удостоверение за достъп до класифицирана информация;
     10.1. Заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг
документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.
     10.2. Завършилите висши учебни заведения в чужбина, представят удостоверение за признаване на висше образование, при условие че придобитата от тях диплома се признава от Република България и е легализирана.
     11. Актуална снимка (формат документи за самоличност) - за издаване „Карта на вещо лице”.
     12. Справка за вещо лице (по образец).

Образци на документи за попълване:
Заявление | Приложение № 1 към чл. 4 от Наредбата
Декларация по чл. 10, ал. 1, т. 5, 6 и 7, във връзка с чл. 7, ал. 2. т. 2 и 3 от Наредбата
Декларация за съгласие
Справка за вещо лице

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация