C C C C A+ A A- X

Вещи лица

СПИСЪК на вещите лица за 2022 г. (ДВ, бр. 17 от 01.03.2022)

СПИСЪК на вещите лица за 2020 г. (ДВ, бр. 20 от 10.03.2020)

СПИСЪК на вещите лица за 2019 г. (ДВ, бр. 8 от 25.01.2019)

СПИСЪК на вещите лица за 2018 г. (ДВ, бр. 5 от 21.12.2018)

НАРЕДБА № 2 ОТ 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба 2 от 29.06.2015 г. (за попълване на компютър)
Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба 2 от 29.06.2015 г. (за попълване след разпечатване)


Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2022 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Окръжен съд - Велико Търново или в Административен съд - Велико Търново следните документи:
1. Актуално свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава, за съдебен експерт.
2. Декларация по чл. 7, във вр. с чл. 11 от Наредба № 2/29.06.2015г. (изтегли образец).
3. Декларация за съгласие (само за лицата, които към момента не са подали такава) (изтегли образец)
Срок - до 30 септември 2021 г. включително.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ НА РЕГИСТРАТУРА НА ОКРЪЖЕН СЪД ОТ 01 септември ДО 30 септември 2021 г.

==========

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪЦИТЕ С
ВЕЩИ ЛИЦА ЗА 2022 Г.

На основание чл. 402, ал.1 от Закона за съдебната власт в Административен съд – Велико Търново се открива процедура за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица за Съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд.
Съгласно чл.15, ал.1 от Наредба №2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ, бр.50 от 03.07.2015г., изм. бр.28 от 08.04.2016г., изм. и доп. бр.82 от 05.10.2018г.), предложенията за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица ще се приемат в регистратурата на Административен съд – Велико Търново и регистратурата на Окръжен съд – Велико Търново до 30 септември 2021г.
За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на едно от следните изисквания съгласно чл.7 от Наредба №2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ, бр.50 от 03.07.2015г., изм. бр.28 от 08.04.2016г., изм. и доп. бр.82 от 05.10.2018г.):
1. заема академична длъжност – „доцент” или „професор”, във висши училища, научни организации или Българската академия на науките;
2. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и има най-малко 5 години стаж по специалността;
3. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” и има най-малко 7 години стаж по специалността;
4. има средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;
5. е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
6. е лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебно заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина.
Лицата кандидати за вещо лице трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. не е осъждано за престъпление от общ характер;
2. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
3. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
4. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
5. е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
6. притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява , наличието на съответната квалификация или правоспособност.
Лицата, които кандидатстват за вещо лице, следва да подадат следните документи:
1. Заявление /по образец/ на хартиен и електронен носител;
2. Лична карта – копие;
3. Документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност за лицата, които заемат такава длъжност;
4. Заверено копие на диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” или диплома за завършено средно образование;
5. За кандидати, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
6. Документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им;
7. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за вещо лице;
8. Декларация – съгласие за вписването му в списъците на вещи лица; че не е поставен/а под запрещение, не е осъждан за престъпление от общ характер, не е лишен/а от право да упражнявам професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт – по образец;
9. Документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава;
10. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
11. Заверено копие на документ, че лицето е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
12. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
13. Заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност;
За лицата, кандидати за вещо лице, завършили висши учебни заведения в чужбина, може да се поиска да представят удостоверение за признаване на висше образование , при условие, че придобитата от него диплома се признава от Република България и е легализирана.
14. Актуална снимка (формат документи за самоличност) - за издаване „Карта на вещо лице”.
15. Справка за вещо лице (по образец).

Образци на документи за попълване:
Заявление | Списък на експертизите по клас и вид
Декларация по чл. 10, т, 4, 6 и 9 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
Декларация по чл. 7 във връзка с чл, 11 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
Декларация за съгласие
Справка за вещо лице

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация